Kiryat Anavim Members fell in Actions
Zuzia Shapira
Eliezer Barsky
Josef Rittigshtein
Gideon Pelee
Shalom Diner
Aharon Goldenberg
Ehud Taub
Nadav Fogel
Pinhas Frishberg
Ofer Ben-Narya
Arie Badash
Yarden Ben-Narya
Erez Eytan
Amiyaal Axelrod
בני קרית ענבים שנפלו במערכות
הקלק על התמונה כדי לקרוא קורות חיים בעברית
© כל הזכויות שמורות למשרד הבטחון
זוזיה שפירא
אליעזר ברסקי
יוסף ריטיגשטיין
גדעון פלאי
שלום דינר
אהרון גולדנברג
אהוד טוייב
נדב פוגל
עמי-יעל אקסלרוד
פנחס פרישברג
אריה בדש
ירדן בן-נריה
ארז איתן
עופר בן-נריה
HOME
HOME
קובץ רשימת שמות הטמונים בחלקה הצבאית להורדה
בית הקברות הצבאי בקרית ענבים
Kiryat Anavim Cemetery
השוואת מקורות להנצחת חיילים - מחקר של מר יאיר מדווצקי
בית הקברות של קרית ענבים מתחלק לשתי חלקות:
בית הקברות הצבאי בו  נטמנו חללי מלחמת השחרור - בטיפול משרד הבטחון
חלקה של חברי הקיבוץ מאז 1920
מפת בית הקברות הצבאי
באדיבות בית ספר שדה שער הגיא
תאור מפורט של בית הקברות בבלוג של אדריכל מיכאל יעקובסון
ת.נ.צ.ב.ה