Kiryat Anavim Members fell in Actions
Click on picture to get details (Hebrew)
Zuzia Shapira
Eliezer Barsky
Josef Rittigshtein
Gideon Pelee
Shalom Diner
Aharon Goldenberg
Ehud Taub
Nadav Fogel
Pinhas Frishberg
Ofer Ben-Narya
Arie Badash
Yarden Ben-Narya
Erez Eytan
Amiyaal Axelrod
בני קרית ענבים שנפלו במערכות
הקלק על התמונה כדי לקרוא קורות חיים בעברית
© כל הזכויות שמורות למשרד הבטחון
יהי זכרם ברוך
זוזיה שפירא
אליעזר ברסקי
יוסף ריטיגשטיין
גדעון פלאי
שלום דינר
אהרון גולדנברג
אהוד טוייב
נדב פוגל
עמי-יעל אקסלרוד
פנחס פרישברג
אריה בדש
ירדן בן-נריה
ארז איתן
עופר בן-נריה
מפת בית הקברות הצבאי - באדיבות בית ספר שדה כפר עציון
HOME
HOME
קובץ רשימת שמות הטמונים בחלקה הצבאית להורדה
בית הקברות הצבאי בקרית ענבים
Kiryat Anavim Military Cemetery
השוואת מקורות להנצחת חיילים - מחקר של מר יאיר מדווצקי
בית הקברות של קרית ענבים מתחלק לשתי חלקות:
בית הקברות הצבאי בו  נטמנו חללי מלחמת השחרור - בטיפול משרד הבטחון
חלקה של חברי הקיבוץ מאז 1920