Kiryat Anavim Members fell in Actions
Zuzia Shapira
Eliezer Barsky
Josef Rittigshtein
Gideon Pelee
Shalom Diner
Aharon Goldenberg
Ehud Taub
Nadav Fogel
Pinhas Frishberg
Ofer Ben-Narya
Arie Badash
Yarden Ben-Narya
Erez Eytan
Amiyaal Axelrod
בני קרית ענבים שנפלו במערכות
הקלק על התמונה כדי לקרוא קורות חיים בעברית
© כל הזכויות שמורות למשרד הבטחון
זוזיה שפירא
אליעזר ברסקי
יוסף ריטיגשטיין
גדעון פלאי
שלום דינר
אהרון גולדנברג
אהוד טוייב
נדב פוגל
עמי-יעל אקסלרוד
פנחס פרישברג
אריה בדש
ירדן בן-נריה
ארז איתן
עופר בן-נריה
HOME
HOME
קובץ רשימת שמות הטמונים בחלקה הצבאית להורדה
בית הקברות בקרית ענבים
Kiryat Anavim Cemetery
השוואת מקורות להנצחת חיילים - מחקר של מר יאיר מדווצקי
חלקה של חברי הקיבוץ מאז 1920
מפת בית הקברות הצבאי
באדיבות בית ספר שדה שער הגיא
תאור מפורט של בית הקברות בבלוג של אדריכל מיכאל יעקובסון
ת.נ.צ.ב.ה
בית הקברות הצבאי בו טמונים חללי מלחמת השחרור
בית הקברות שלנו מחולק לשני חלקים
רשימת הטמונים בבית הקברות הצבאי